Skolan i Carcelen

Skolprojektets syfte är att genom traditionell skolverksamhet arbeta för att höja utbildningsnivån i Carcelén och därmed ge barn och ungdomar en möjlighet till att kunna studera vidare om de så önskar.

Ansvarig för arbetet är lärarinnan Consuelo Diaz. Med speciallärarkompetens och lång erfarenhet, leder och stöttar hon barnen i deras utbildning och utveckling. Consuelo är själv uppvuxen i Carcelén och känner många av barnen och deras familjer och många har stort förtroende för henne. Hon är en outtröttlig eldsjäl som trots projektets ibland ekonomiska motgångar kämpat på, oavsett om det funnits pengar till en lön eller ej. Med sin fasta hand och stora kärlek, är hon både omtyckt och respekterad bland barnen.

Det mer konkreta målet för arbetet är att driva en skola för barn som av olika skäl hamnat utanför eller som inte klarar av den vanliga skolan. I Ecuador fungerar skolsystemet på pappret bra, skolgången är i princip gratis och många barn börjar i skolan.

Problemet är att skolorna och klasserna många gånger är överfulla, ibland med klasser på mer än 50 barn och med långa lektioner och få pauser. För barn som inte har någon tidigare erfarenhet av vare sig skola, klassrum, disciplin eller regler, är den här typen av skolgång ofta en mycket svår utmaning. Kombinerat med de problem med undernäring, alkoholism, våld och kriminalitet som fattigdomen i landet ofta leder till blir det för många barn i stort sätt omöjligt att klara av den vanliga undervisningen. Därför behövs vår skola som komplement till den vanliga skolan. För att ta hand om barn med stora kunskapsluckor, koncentrationsproblem eller komplicerade familjeförhållanden, stärka deras självförtroende, höja deras kunskapsnivå och slussa in dem i den kommunala skolan när de är redo för det.

Skolans fokus är att eleverna ska kunna uppfylla de kunskapsmål som krävs för att de ska klara av grundskolan, att bygga självförtroende hos barnen och hjälpa dem att hitta motivation till att studera eller arbeta.

Barn från instabila hem växer upp utan någon form av stöd för att klara av en grundskoleutbildning. Det innebär ofta att de bär på en stor otrygghet och har dåligt självförtroende. Detta är minst lika problematiskt som kunskapsluckorna, eftersom ett barn som inte tror på sin egen förmåga många gånger också står helt utan motivation till att lära sig. Tillsammans med de stora koncentrationsproblem som näringsbrist och otrygga hem ofta tenderar att resultera i, finns det sammantaget stora hinder för att barnen ska klara av skola, och längre fram, arbete.

Grundläggande för skolan är därför att upprätta en fysisk plats som är stabil, där barnen kan känna sig säkra och där det finns trygga vuxna med förmågan att se och uppmärksamma var och en av dem. Lika viktigt är det att skolan också är en inbjudande plats, där barnen trivs och där det finns utrymme för kreativitet och lek. För att uppnå detta genomförs undervisningen i nivåbaserade smågrupper som anpassas efter varje barns förkunskaper och inlärningsförmåga.

Barnen får också ett mindre mål mat varje dag i skolan och Consuelo stödjer även familjerna i att hitta en plats till barnen i den kommunala skolan när de är redo.